Plevierstraat 3

Pelikaanweg 53 Orchismient 39 Dorpsstraat 216 Pelikaanweg 27 Naalrand 67 Californiëweg 515 Pelikaanweg 37 Californiëweg 525 Bernhardlaan 164 Zanddijk 86 Zanddijk 284 Loodssingel 25 Boodtlaan 4-F Grensweg 388 nr. 96 Ruyslaan 17A Akkerveld 14 Slufterweg 60 Weideveld 2 Weideveld 31 Grensweg 388 nr. 128 Bosveld 24 Grensweg 296 Pelikaanweg 57 Grensweg 318 Ruyslaan 69b Californiëweg 64 Ruyslaan 69c Boodtlaan 55 Weideveld 18 Postweg 205 Bosveld 8 Bosveld 3A Californiëweg 154 Dorpsstraat 268 Limietweg 18 Pelikaanweg 25 Ruyslaan 17 Ruyslaan 71 Californiëweg 38 Plevierstraat 3a Herenstraat 10A Boodtlaan 4-C Naalrand 56 Juliana 142 Epelaan 34 Akkerveld 8 Nikadel 51 Orchismient 43 links Boodtlaan 4-G Pelikaanweg 35 Pelikaanweg 5 Californiëweg 110 Boodtlaan 4-D Boodtlaan 4-E Akkerveld 12 Mienterglop 21B