HUURVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder, de eigenaar en Tessels Onderdak. Geen ingewikkelde juridische taal, maar gewoon duidelijk en klaar. Neemt u alstublieft even een paar minuten de tijd om onderstaande punten te lezen, zodat u weet wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten...

Tessels Onderdak treedt tussen huurder en eigenaar slechts bemiddelend op en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook eventueel in gebreke blijven van de eigenaar. Iedere aansprakelijkheid van Tessels Onderdak is uitdrukkelijk uitgesloten, zowel die uit overeenkomst, als die uit de wet, met uitzondering van die aansprakelijkheid, die krachtens dwingend recht niet uitgesloten kan worden.

 

1.    Het huurcontract

1.1   Iedere boekingsopdracht wordt door Tessels Onderdak per e-mail bevestigd middels een huurcontract. Deze dient u ingevuld en ondertekend terug te sturen. Tegelijk met het terugsturen van het duplicaat voldoet u 50% van de huursom, ten laatste 14 dagen na de boekingsdatum (genaamd Betaling A). Hierin zijn opgenomen de boekingskosten en eventueel het annuleringsfonds (zie volgende alinea). Het restant voldoet u uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de huurperiode (genaamd Betaling B). Bij boekingen binnen vijf weken voor aankomst vragen wij het hele bedrag in een keer over te maken. Bij niet tijdige betaling is Tessels Onderdak gerechtigd de overeenkomst te annuleren en het object verder te verhuren.

 

2.    Annuleringsvoorwaarden - Zeer belangrijk! Een boeking is niet zomaar ongedaan te maken.

2.1   Niemand wil het, maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat u uw reis naar Texel niet kunt aanvaarden. Een boeking kan echter niet zomaar ongedaan worden gemaakt, noch door u, noch door ons (zie paragraaf 2.4). Aan te raden is om u goed te verzekeren tegen een annulering van uw boeking. Wij bieden zelf een annuleringsfonds aan, dat u in staat stelt om bij bepaalde gebeurtenissen te kunnen terugtreden van uw boeking, en daarbij uw aanbetaling terug te ontvangen. Bijdrage aan dit annuleringsfonds is vrijwillig. Als dit niet gewenst is, kunt u dit doorstrepen op de kopie die u terugstuurt en het bedrag zelf van uw 1e betaling aftrekken (uiterlijk 14 dagen na boeking). U bent in dat geval bij ons niet verzekerd tegen annuleringen en wij verwachten van u, dat u zichzelf in dat geval afdoende heeft verzekerd tegen calamiteiten. Als er geen bijdrage is gedaan aan het annuleringsfonds, kan er in geen geval terugbetaling volgen. Huurder blijft bovendien 100% betalingsplichtig. Bij het uitblijven van een volledige betaling verliest huurder het recht op gebruik van de gehuurde accommodatie en kan geen aanspraak maken op de gehuurde periode.

Indien u het annuleringsfonds niet van uw eerste betaling aftrekt, gaan wij er van uit dat u wilt deelnemen aan het annuleringsfonds en treedt de verzekering tegen annulering automatisch in. U kunt dan niet meer op een later moment alsnog het bedrag van het annuleringsfonds inhouden, noch bij uw restbetaling, noch bij aankomst. U hebt alléén recht op terugbetaling van uw aanbetaling, wanneer u om een geldige reden uw verblijf moet annuleren en u de bijdrage voor het annuleringsfonds binnen de gestelde termijn betaald heeft (voor geldige redenen zie volgende alinea). Bij annulering door huurder dient Tessels Onderdak hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, bij voorkeur per e-mail. Het maakt hierbij niet uit of huurder wel of geen bijdrage heeft gemaakt aan het annuleringsfonds. Echter: alléén huurders die een bijdrage hebben gedaan aan het annuleringsfonds komen in aanmerking voor teruggave.

2.2   Bij annulering vóór aanvang van de huurperiode volgt terugbetaling van de reeds aanbetaalde huur, maar nooit meer dan dat, minus de boekingskosten en de bijdrage voor het annuleringsfonds. Bij annulering wanneer de huurperiode al is ingegaan werkt de terugbetaling als volgt:

- Bij een verblijf tussen de 1 en 14 dagen: het verblijf is niet te annuleren tijdens uw vakantie. 
- Bij een verblijf van langer dan 14 dagen. Indien er een geldige reden is om de vakantie te onderbreken en deze wordt ons meegedeeld voor dag 14, dan volgt terugbetaling van de betaalde huur van de 3e en daaropvolgende week (of weken). Boekingskosten en annuleringsfonds worden niet terugbetaald. Indien er een geldige reden is om de vakantie te onderbreken en deze wordt ons meegedeeld voor dag 21, dan volgt terugbetaling van de betaalde huur van de 4e en daaropvolgende week (of weken). Enzovoorts. Boekingskosten en annuleringsfonds worden niet terugbetaald.

2.3   Er dient zoals gezegd een gegronde reden te zijn voor annulering. Een gegronde reden is:

  • overlijden van een van de reizenden
  • overlijden van een familielid in de eerste graad
  • onverwachte ziekenhuisopname van een van de reizenden
  • onverwachte/ongewenste werkloosheid.

Wij kunnen bij annulering om een bewijs of attest vragen om de geldigheid van uw reden te controleren. Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor uitbetaling door het annuleringsfonds. Kort gezegd: zaken die u redelijkerwijze van te voren zou kunnen zien aankomen of door eigen handelen zelf hebt veroorzaakt gelden niét als een geldige reden voor annulering. Enkele voorbeelden: plotseling veranderende financiële prioriteiten zijn geen geldige reden. Het (tijdelijk) niet ter beschikking hebben van een auto en/of rijbewijs is geen geldige reden. Ook echtscheiding van een van de reizenden is geen geldige reden. Let op! Ziekte of verzorging van een persoon die niet is aangemeld als reizende is eveneens géén geldige reden.

N.B. Indien u vreest dat u niet aan deze voorwaarden kan voldoen, raden wij aan om ofwel zélf een externe annuleringsverzekering af te sluiten die qua voorwaarden beter bij uw situatie past, ofwel om niet de verantwoordlijkheid van een boeking aan te gaan.

2.4   Bij annulering door Tessels Onderdak zal hiervan direct zowel telefonisch als schriftelijk melding worden gemaakt onder aanbieding van een gelijkwaardig object. Bij niet aanvaarden van dit alternatief of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Tessels Onderdak onmiddellijk de reeds betaalde gelden terugstorten zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft dan het terugvorderen van de reeds betaalde gelden.

2.5   Ook degenen die meedoen met de Uitwaaiweken van Jos Oosting (accommodatie + clinics), kunnen een annuleringsfonds-bijdrage doen. In dit geval is alléén de accommodatie verzekerd tegen annulering en loopt in het geval van een annulering de afhandeling volgens bovenstaande procedure. De clinics zelf zijn niet te annuleren (zie website van Jos Oosting: www.honden-coach.nl/texel-arrangementenalgemeen). Bij annulering dient u, voor restitutie van de kosten van de clinics à € 369,00 per hond, uw eigen reisverzekering aan te spreken ofwel een aparte annuleringsverzekering af te sluiten. Voor de uitwaaiweken gelden speciale voorwaarden, deze vindt u op www.totexel.nl/uitwaaiweek-voorwaarden. Het is heel belangrijk dat u deze goed doorleest vóórdat u een uitwaaiweek boekt!

 

3.    Aansprakelijkheid - respecteer de vakantiewoning

3.1   Tijdens uw verblijf in het object bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het gehuurde object behoren. Schade door u en/of uw medebewoners veroorzaakt, zal geheel vergoed dienen te worden aan de eigenaar van het object. Tessels Onderdak is bij voorbaat gerechtigd namens de eigenaar, de huurder óók na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de in het huurcontract genoemde huurder.

3.2   Bewoning van het object met meer personen dan in het huurcontract is overeengekomen, is niet geoorloofd. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van Tessels Onderdak. Bij niet nakomen hiervan is de overeenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven zonder recht op schadevergoeding.

3.3   Helaas zijn onze ervaringen met jongeren (in groep) in het verleden niet al te best geweest. Vandaar dat wij op vraag van onze eigenaren niet verhuren aan personen onder de 25 jaar.

Tessels Onderdak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 51862859