Vind de fijnste plekjes op Texel

Huurvoorwaarden - Tessels Onderdak

Deze voorwaarden zijn er ter bescherming van de rechten en plichten van de huurder, de eigenaar en onszelf (Tessels Onderdak). Geen ingewikkelde juridische taal, maar gewoon duidelijk en klaar. Neemt u alstublieft even een paar minuten de tijd om onderstaande punten te lezen, zodat u weet wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten...

Tessels Onderdak treedt tussen huurder en eigenaar slechts bemiddelend op en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook eventueel in gebreke blijven van de eigenaar. Iedere aansprakelijkheid van Tessels Onderdak is uitdrukkelijk uitgesloten, zowel die uit overeenkomst, als die uit de wet, met uitzondering van die aansprakelijkheid, die krachtens dwingend recht niet uitgesloten kan worden.

0. Beginselverklaring

Het feit dat u deze huurvoorwaarden leest wil zeggen dat u een boeking bij ons heeft gedaan. Bij boeking gaat u akkoord met de huurvoorwaarden.

U verklaart hiermee het volgende:

 1. Ik verklaar de huurvoorwaarden van Tessels Onderdak te hebben gelezen.
 2. Ik ben me bewust van de mogelijke risico's die het boeken van een vakantiehuis (in tijden van Corona) voor mij met zich meebrengt.
 3. Ik begrijp dat ik mijn boeking niet kan annuleren (behalve om de redenen beschreven in de huurvoorwaarden ... echter, Corona is geen reden voor annulering).
 4. Ik verklaar dat ik me aan de huurvoorwaarden zal houden en dat ik de consequenties zal aanvaarden als ik niet in staat ben om naar Texel te komen.

We leven in een tijd waarin een wereldwijde pandemie rondwaart. We zien ons genoodzaakt om u nadrukkelijk aan het bestaan van deze voorwaarden te herinneren, aangezien een pandemie grote gevolgen kan hebben aan de mate waarin u aan uw contract kunt voldoen.

1. Het huurcontract

Iedere boekingsopdracht wordt door Tessels Onderdak per e-mail bevestigd middels een reserveringsbevestiging (tevens uw huurcontract). Deze dient u ingevuld en ondertekend terug te sturen, per e-mail of per post.

 • Tegelijk met het terugsturen van het duplicaat voldoet u 50% van de huursom, ten laatste 14 dagen na de boekingsdatum (genaamd Betaling A). In betaling A zijn opgenomen de boekingskosten en eventueel het annuleringsfonds (zie volgende paragraaf).
 • Het restant voldoet u uiterlijk 21 dagen vóór aanvang van de huurperiode (genaamd Betaling B). Bij boekingen binnen vijf weken voor aankomst vragen wij het hele bedrag in een keer over te maken.

Bij niet tijdige betaling van Betaling A of van Betaling B is Tessels Onderdak gerechtigd de overeenkomst te annuleren en het object verder te verhuren.

2. Annuleringsvoorwaarden - Zeer belangrijk! Een boeking is niet zomaar ongedaan te maken

2.1.

Niemand wil het, maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat u uw reis naar Texel niet kunt aanvaarden.

Een boeking kan echter niet zomaar ongedaan worden gemaakt, noch door u, noch door ons (zie paragraaf 2.4). Wanneer u niet kunt komen bent u toch verplicht tot 100% betaling van de volledige contractueel overeengekomen huursom. Aan te raden is om u goed te verzekeren tegen een annulering van uw boeking.

Wij bieden zelf een annuleringsfonds aan, dat u in staat stelt om bij bepaalde gebeurtenissen te kunnen terugtreden van uw boeking, en daarbij uw aanbetaling terug te ontvangen. De boekingskosten en de bijdrage voor het annuleringsfonds zélf (6% van de huur) worden echter nooit terugbetaald. Op de reserveringsbevestiging die u van ons hebt gekregen staat dit annuleringsfonds altijd automatisch vermeld en maakt derhalve deel uit van de huursom.

Bijdrage aan dit annuleringsfonds is vrijwillig. Als het annuleringsfonds niet gewenst is, kunt u dit doorstrepen op de kopie van het huurcontract die u terugstuurt en het bedrag zelf van uw 1e betaling aftrekken (dus van Betaling A, uiterlijk 14 dagen na boeking). U bent in dat geval bij ons niet verzekerd tegen annuleringen en wij verwachten van u, dat u zichzelf in dat geval afdoende heeft verzekerd tegen calamiteiten. Als er geen bijdrage is gedaan aan het annuleringsfonds, kan er in geen geval terugbetaling volgen. Huurder blijft bovendien 100% betalingsplichtig. Bij het uitblijven van een volledige betaling verliest huurder het recht op gebruik van de gehuurde accommodatie en kan geen aanspraak maken op de gehuurde periode.

Indien u het annuleringsfonds niet van uw eerste betaling aftrekt (en het onder betaling A genoemde bedrag volledig overmaakt), treedt de verzekering tegen annulering automatisch in werking. U kunt dan niet meer op een later moment alsnog het bedrag van het annuleringsfonds inhouden, noch bij uw restbetaling, noch bij aankomst.

U hebt alléén recht op terugbetaling van uw aanbetaling, wanneer u om een geldige reden uw verblijf moet annuleren en u de bijdrage voor het annuleringsfonds binnen de gestelde termijn betaald heeft (voor geldige redenen zie volgende alinea). Bij annulering door huurder dient Tessels Onderdak hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, bij voorkeur per e-mail.

Kortom:

Alléén huurders die een bijdrage hebben gedaan aan ons annuleringsfonds komen in aanmerking voor teruggave van hun aanbetaling, indien zij hun boeking annuleren en daarbij een geldige reden kunnen aanvoeren. Huurders die géén bijdrage hebben gedaan aan ons annuleringsfonds zullen zélf een passende annuleringsverzekering moeten afsluiten en zijn voorts altijd tot 100% betaling van de volledige huursom verplicht. Voor huurders die geen bijdrage hebben gedaan aan ons annuleringsfonds is tot slot geen enkele reden een geldige reden om terug te treden van de boeking. Met geen enkele bedoelen wij ook: geen enkele.

2.2.

Bij annulering vóór aanvang van de huurperiode (dag van aanvang van de huurperiode - 1 dag) volgt terugbetaling van de reeds aanbetaalde huur, maar nooit meer dan dat, minus de boekingskosten en de bijdrage voor het annuleringsfonds. Bij annulering wanneer de huurperiode al is ingegaan (dag van aanvang van de huurperiode of elke dag hierna) werkt de terugbetaling als volgt:

 • Bij een verblijf tussen de 1 en 14 dagen: het verblijf is niet te annuleren tijdens uw vakantie.
 • Bij een verblijf van langer dan 14 dagen. Indien er een geldige reden is om de vakantie te onderbreken en deze wordt ons meegedeeld voor dag 14, dan volgt terugbetaling van de betaalde huur van de 3e en daaropvolgende week (of weken). Boekingskosten en annuleringsfonds worden niet terugbetaald. Indien er een geldige reden is om de vakantie te onderbreken en deze wordt ons meegedeeld voor dag 21, dan volgt terugbetaling van de betaalde huur van de 4e en daaropvolgende week (of weken). Enzovoorts. Boekingskosten en annuleringsfonds worden niet terugbetaald.

Het hierbovenstaande onder 2.2. genoemde geldt alleen voor huurders die een bijdrage hebben gedaan aan het annuleringsfonds en een geldige reden tot annulering hebben (zie 2.3.). Huurders die geen bijdrage hebben gedaan aan het annuleringsfonds kunnen hun boeking op geen enkel moment annuleren, hebben op geen enkel moment recht op terugbetaling van de huursom en blijven te allen tijde verplicht tot 100% betaling van de volledige huursom.

2.3.

Er dient zoals gezegd een gegronde reden te zijn voor annulering, voordat u überhaupt recht heeft op uitbetaling uit het annuleringsfonds. Een

gegronde reden is uitsluitend één van de vier hieronder genoemde:

 • overlijden van een van de reizenden
 • overlijden van een familielid in de eerste graad
 • onverwachte ziekenhuisopname van een van de reizenden
 • onverwachte/ongewenste werkloosheid*

*Een tijdelijke inkomensdaling voor zelfstandigen of een vermindering van de arbeidsduur voor werknemers (arbeidstijdtijdverkorting) valt niet onder werkloosheid.

Wij kunnen bij annulering om een bewijs of attest vragen om de geldigheid van uw reden te controleren.

Buiten de 4 hierboven met name genoemde redenen, komt geen enkele andere reden in aanmerking als geldige reden voor annulering (en zodoende voor uitbetaling uit het annuleringsfonds). Kort gezegd: zaken die u redelijkerwijze van te voren zou kunnen zien aankomen of door eigen handelen zelf hebt veroorzaakt gelden niét als een geldige reden voor annulering. Ook overmachtssituaties zijn geen geldige reden voor annulering.

Voor de duidelijkheid geven wij enkele voorbeelden van redenen die niet gedekt zijn door het annuleringsfonds. Let op! Deze lijst is louter indicatief en is niet volledig:

X Plotseling veranderende financiële prioriteiten zijn geen geldige reden.

X Het (tijdelijk) niet ter beschikking hebben van een auto en/of rijbewijs is geen geldige reden.

X Een echtscheiding van een van de reizenden is geen geldige reden.

X Ziekte of verzorging van een persoon die niet is aangemeld als reizende is eveneens géén geldige reden.

X Ook wanneer u moet annuleren ten gevolge van een uitbraak van een pandemie of epidemie dan wordt deze niét gedekt door het annuleringsfonds (lees meer hierover in het gele kader onder 2.3.1.).

X Elke vorm van overmacht is uitgesloten als reden voor annulering. Met "elke vorm" bedoelen we "elke vorm zonder uitzondering". Enkele voorbeelden van overmacht: oorlog, het risico op oorlog, terrorisme en het risico op terrorisme zijn geen geldige grond voor annulering of omboeking en komen niet in aanmerking voor een coulance-regeling!

2.3.1.

Opgelet! Onze huurvoorwaarden sluiten corona-virus uit als reden voor annulering

Wij willen uw aandacht erop vestigen dat COVID19 géén reden is voor het annuleren van uw boeking, Het maakt hierbij niet uit of u wel of géén annuleringsfonds hebt afgesloten. Epidemieën/pandemieën worden niet door het annuleringsfonds afgedekt (en daarmee bedoelen wij geen énkele epidemie of pandemie). Uitsluitend de hierboven vermelde 4 redenen zijn een gegronde reden voor annulering.

Het corona-virus kan nog voor langere tijd rondgaan en is dus geen onvoorziene gebeurtenis meer. Bij het maken van de boeking, maakt u deze dus op eigen (financieel) risico. U zult zélf voor een passende verzekering moeten zorgen.

Annuleren (of omboeken) vanwege COVID19 of een andere pandemie of biologische dreiging is onder géén geval nog mogelijk, ook kunt u niet rekenen op een coulance-regeling. Oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme en terrorismedreiging zijn evenmin geldige redenen voor annulering of omboeking, en komen evenmin in aanmerking voor een coulance-regeling.

Tessels Onderdak biedt in geen enkel geval vouchers aan, noch staan wij omboekingen toe naar een later moment in hetzelfde jaar, dan wel in een volgend jaar. Annuleringen worden te allen tijde afgehandeld zoals in deze huurvoorwaarden beschreven.

Let hierbij ook op de volgende beperkingen:

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor beslissingen van overheidswege, wanneer deze ervoor zorgen dat u uw reis naar Texel niet kunt aanvaarden. De enige uitzondering hierop vormt de situatie, dat de TESO veerboot geheel uit de vaart wordt genomen, waardoor het eiland voor u onbereikbaar wordt. Wij kunnen in dat geval onze dienst niet leveren aan u. In dat geval en uitsluitend in dat geval wordt uw verblijf van ons uit geannuleerd en hebt u recht op restitutie van uw reissom.
 2. Een 2e, 3e Corona-golf (etc. etc.) of een volgende lockdown-toestand ten gevolge van uitbraken waar dan ook op onze planeet is mogelijkerwijze te voorzien en zijn geen redenen om uw boeking te annuleren. De enige uitzondering hierop vormt de situatie, dat er van overheidswege een verbod wordt opgelegd op verhuur van vakantiehuizen op het eiland Texel. Wij kunnen in dat geval onze dienst niet leveren aan u. In dat geval en uitsluitend in dat geval wordt uw verblijf van ons uit geannuleerd en hebt u recht op restitutie van uw reissom.
 3. Bent u niet afkomstig uit Nederland en is uw reis naar Texel dus grensoverschrijdend, dan is het sluiten der grenzen geen reden om uw boeking te annuleren en blijft u 100% betalingsplichtig. Hetzelfde geldt voor inwoners van Nederland, die ten gevolge van het sluiten van hun regiogrenzen niet naar Texel kunnen reizen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor beslissingen van een buitenlandse overheid óf de Nederlandse overheid, wanneer deze ervoor zorgen dat u uw reis naar Texel niet kunt aanvaarden, met uitzondering van de onder I en II genoemde uitzonderingen. U neemt zélf het risico om een accommodatie in het buitenland te boeken, en neemt derhalve zélf het risico om voor dichte grenzen te staan. Het sluiten der grenzen is in geen geval een reden voor annulering, aangezien wij onze dienst nog steeds kunnen leveren. In het geval van het sluiten der grenzen wordt uw verblijf van ons uit niet geannuleerd en hebt u geen recht op restitutie van uw reissom. Wij maken geen onderscheid in het feit of dit bindende (verplichtende) overheidsmaatregelen betreft dan wel vrijwillige richtlijnen.
 4. Kunt u wel internationaal reizen, maar wordt u mogelijk getroffen door quarantainemaatregelen bij terugkeer in uw eigen land of bij aankomst in Nederland? Dit is allemaal uw eigen risico. Het maakt daarbij niets uit of deze maatregelen bindend zijn of vrijwillig. De gevolgen van quarantainemaatregelen zijn in geen geval een reden om uw verblijf bij ons te annuleren en u hebt geen recht op restitutie van uw reissom. Bovendien blijft u 100% betalingsplichtig.

N.B. Indien u vreest dat u niet aan deze voorwaarden kunt voldoen, raden wij aan om ofwel zélf een externe annuleringsverzekering af te sluiten die qua voorwaarden beter bij uw situatie past, ofwel om niet de verantwoordelijkheid van een boeking aan te gaan.

2.4.

Bij annulering door Tessels Onderdak zal hiervan direct zowel telefonisch als schriftelijk melding worden gemaakt onder aanbieding van een gelijkwaardig object. Bij niet aanvaarden van dit alternatief of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Tessels Onderdak onmiddellijkde reeds betaalde gelden terugstorten zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft dan het terugvorderen van de reeds betaalde gelden.

2.5.

Ook degenen die meedoen met de Uitwaaiweken van Jos Oosting (accommodatie + clinics), kunnen een annuleringsfonds-bijdrage doen. In dit geval is alléén de accommodatie verzekerd tegen annulering en loopt in het geval van een annulering de afhandeling volgens bovenstaande procedure. De clinics zelf zijn niet te annuleren (zie website van Jos Oosting: www.honden-coach.nl/texel-arrangementenalgemeen). Bij annulering dient u, voor restitutie van de kosten van de clinics à € 399,00 per hond, uw eigen reisverzekering aan te spreken ofwel een aparte annuleringsverzekering af te sluiten. Voor de uitwaaiweken gelden speciale voorwaarden, deze vindt u op www.totexel.nl/uitwaaiweekvoorwaarden.

Het is heel belangrijk dat u deze goed doorleest vóórdat u een uitwaaiweek boekt!

3. Aansprakelijkheid - respecteer de vakantiewoning

3.1.

Tijdens uw verblijf in het object bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het gehuurde object behoren. Schade door u en/of uw medebewoners veroorzaakt, zal geheel vergoed dienen te worden aan de eigenaar van het object. Tessels Onderdak is bij voorbaat gerechtigd namens de eigenaar, de huurder óók na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de in het huurcontract genoemde huurder.

3.2.

Bewoning van het object met meer personen dan in het huurcontract is overeengekomen, is niet geoorloofd. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van Tessels Onderdak. Bij niet nakomen hiervan is de overeenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven zonder recht op schadevergoeding.

3.3.

Helaas zijn onze ervaringen met jongeren (in groep) in het verleden niet al te best geweest. Vandaar dat wij op vraag van onze eigenaren niet verhuren aan personen onder de 25 jaar.

3.4.

Het alleen laten van huisdieren in de accommodatie is ten strengste verboden.

Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor drukfouten, wijziging in prijzen en verhuurcondities en alle andere omstandigheden waarop van de zijde van Tessels Onderdak geen invloed kan worden uitgeoefend. Tessels Onderdak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 51862859.

Image

Contact

Abbewaal 15
1791 WX Den Burg - Texel

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Tessels Onderdak? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Teruglezen? Bekijk het nieuwsbrievenarchief.

Volg ons